Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Typy a rozšíření netřeskovce ve střední Evropě     Verze 1.2 z 30/09/2017Stránkování: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana (14/22)

Obsah | Jovibarba globifera ssp. globifera | Jovibarba globifera ssp. hirta | Oblasti panonského vlivu

Vymezení hirtoidních netřeskovců (Jovibarba globifera ssp. hirta) na severozápadním okraji a hranicích panonské oblasti
(30/09/2017 od verze 1.2 lokalita přeřazena z peripanonského k panonskému typu, netřeskovce vykazují morfologickou shodu s populacemi z Pálavy (viz srovnávací foto), vegetace je zde na hranici mezi panonským termofytikem a českomoravským mezofytikem s tím, že přesahuje více do teplého panonika, proniká tam větší množství teplomilných druhů z jihu)

08/10/2017
stepní vegetace přiřazena k asociaci Koelerio macranthae-Stipetum joannis, na kterou navazuje štěrbinová vegetace na skále (více u popisu panonského typu netřeskovce)

04/09/2017 (text upraven 08/10/2017)
Jovibarba globifera ssp. hirta (jihomoravský panonský typ na severozápadní hranici výskytu)
Hynčicovy skály, Viničné Šumice cca 325 m n.m. - štěrbinová vegetace skalních trávníků na slepenci, bývalý viničný/ovocný jižní svah Drahanské vrchoviny (2C-2X)

253 k jihu exponovaný stepní svah Drahanské vrchoviny, sem netřeskovce pronikají v malém množství (okrajové stanoviště)
Jovibarba globifera ssp. hirta

305 primárním stanovištěm je zde skála (netřeskovec tu tvoří bohatou, každoročně početněji kvetoucí populaci oproti slabším peripanonským populacím vyskytujícím se severněji)
Jovibarba globifera ssp. hirta

Proč jsem se vypravil sem? Jde o lokalitu panonského typu (= těsně za hranici panonské oblasti avšak pod jejím výrazným vlivem) hirtoidního netřeskovce s velkým množstvím rostlin. Tyto rostliny patří svým habitem mezi více globiferní (kulovité), přitom i v létě (vlivem střední xerotermity) lze u některých exemplářů pozorovat jasnou přítomnost abaxiálních trichomů (hřebínek) a lze je dobře srovnávat s rostlinami na Mikulově. Rostliny této lokality lze vymezovat i vůči rostlinám severněji v krasu na Balcarce (kde je výskyt abaxiálních trichomů méně výrazný a na základě většinových znaků náležejících více nominátnímu poddruhu jsou tamní rostliny aktuálně vedeny pod nominátním poddruhem). Zdejší rostliny jsou v určitém období velmi podobné nominátnímu poddruhu, od kterého je však lze velmi snadno vymezit v období vegetačního klidu, kdy přítomnost abaxiálních trichomů u nich je patrná v mnohem větší a nápadnější míře.

před presentací klimatické info: po dlouhodobém suchém létě, 1-2 dny před návštěvou lokality oblast zasáhly srážky, což u těchto rostlin přináší "oživení"

262 globiferní (kulovitý až polootevřený) habitus a silné vegetativní množení je pro zdejší růžice typické
Jovibarba globifera ssp. hirta

246 na méně exponovaných místech (menší část lokality) lze nalézt i plně otevřené růžice (opět velmi silné vegetativní množení, přitom tato populace i početně kvete)
Jovibarba globifera ssp. hirta

255 hlavním životním prostředím je zde však pro ně přímý kontakt se skálou
Jovibarba globifera ssp. hirta

258 vzácněji růžice v zákrytu stepní vegetace, krom toho že mohou být větší mají často i obvejčité listy (podoba s nominátním poddruhem)
Jovibarba globifera ssp. hirta

263 v barvě převládá v létě slabě zelená, na exponovaných místech i žlutozelená (méně, žluté pak téměř žádné), červené znaky v populaci jsou přítomné
Jovibarba globifera ssp. hirta

265 žlutozelené až nažloutlé růžice na nejvíce exponovaných plochách
Jovibarba globifera ssp. hirta

270 růžice jsou všech velikostí, ve většině případů v létě bez abaxiálních trichomů
Jovibarba globifera ssp. hirta

279 zajímavé příhodné místo pro kolonii - erozí přirozeně strhnutý/odkrytý stepní svah (neustálá dynamika vývoje)
Jovibarba globifera ssp. hirta

Jak je to tu s kvetením? Lokalita je zde v dobrém expozičním stavu (ikdyž okolí je zarostlé, netřeskovce osídlují místa s velmi dobrou výhřevnou expozicí). Tento stav je zde pro netřeskovce dlouhodobě optimální, což odráží jejich velmi bohatá stále se rozrůstající populace, která na skalách není narušována člověkem, proto jsou zde obrovské přirozené trsy, rostliny zde kvetou početně (samozřejmě poměr květy vůči počtu růžic by nebyl vysoký, přesto lze tuto lokaci považovat za místo s jednou z nejpočetněji kvetoucích populací hirtoidního netřeskovce a to v rámci celé Moravy.

289 kvetou zde brzy, na počátku září jsou květy již ve fázi plné zralosti (se zralými semeny)
/tato zelená populace "pod dubem" je jen na jediné mikroploše pod vlivem stínění/
Jovibarba globifera ssp. hirta

302 rostliny zde kvetou častěji i na skále (vliv nižší xerotermity stanoviště)
Jovibarba globifera ssp. hirta

276 pro připomenutí takto vypadá biotop nad skalami (sukcese zarůstáním je zde limitována)
Jovibarba globifera ssp. hirta

292 tento slepenec pak tvoří podloží celé lokality
Jovibarba globifera ssp. hirta

296,297 typické růžice pro tuto lokalitu, po dešti i více otevřené
Jovibarba globifera ssp. hirta

Jovibarba globifera ssp. hirta

304 bohatě kolonizující zdejší skálu
Jovibarba globifera ssp. hirta

314 variabilita ve vybarvení růžic od kryté a úživnější části (pozadí) po mělkou, xerotermní část (popředí)
Jovibarba globifera ssp. hirta

341 velmi bohaté trsy jsou pro tuto lokalitu charakteristické
Jovibarba globifera ssp. hirta

348 přítomnost červeně vybarvených růžic v populaci
Jovibarba globifera ssp. hirta

352 pěkná zelená růžice s červenými znaky (vymezující se od rostlin z panonské oblasti, srovnej Mikulov 571 či Pustý žleb 787)
Jovibarba globifera ssp. hirta

Přítomnost abaxiálních trichomů v letním období (u dosud představených typů). U podhorského alpského typu je přítomnost abaxiálních trichomů v létě častá, naproti tomu u silným xerotermním vlivům vystaveného panonského typu nižších poloh abaxiální trichomy nejsou přítomné (Mikulov), střední polohy v panonské (Děvín na Pálavě, 2009) a severní oblasti (Viničné Šumice apod.) obsahují v létě vzácně růžice se slabě vyvinutými abaxiálními trichomy. Na přítomnost abaxiálních trichomů v letním období u hirtoidů kromě regionální příslušnosti má tedy rozhodující vliv intenzita xerotermní zátěže lokality, tato situace se pak výrazněji vyrovnává v chladnějších obdobích roku (trichomy i vybarvení růžic se mění), kdy se morfologické rozdíly vzájemně stírají, přesto takto lze zaznamenat fenologicky odlišný vývoj u jednotlivých typů o kterých tu píši (fenologický pohled).

318 na lokalitě vzácné rostliny s abaxiálními trichomy v letním období
Jovibarba globifera ssp. hirta srovnávací: panonský typ Svatý kopeček, Mikulov
Jovibarba globifera ssp. hirtaJovibarba globifera ssp. hirta
26/09/2017 Svatý kopeček, Mikulov26/09/2017 Svatý kopeček, Mikulov
 
  

317 a ještě pěkné hirtoidní růžice z Viničných Šumic na závěr....
Jovibarba globifera ssp. hirta srovnávací: panonský typ Svatý kopeček, Mikulov
Jovibarba globifera ssp. hirtaJovibarba globifera ssp. hirta
26/09/2017 Svatý kopeček, Mikulov26/09/2017 Svatý kopeček, Mikulov
 
  Pokračování článku na dalších stranách: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!