Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Květena Železných hor, Žďárských vrchů a přilehlých oblastíStránkování: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana (2/55)

1.Geomorfologické členění
1.1Železné hory
1.1.1Chvaletická pahorkatina

Chvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatina

     Chvaletická pahorkatina

     Tvoří severozápadní klínovitý výběžek Železných hor na rozloze 159 km2, který i přes svoji nižší nadmořskou výšku, střední výška dosahuje jen okolo 300 metrů, výrazněji vystupuje z okolních polabských rovin České tabule. Většina území má charakter jen pozvolna se zvedající nízké pahorkatiny - od hladiny Labe v nadmořské výšce 198 m n.m.. Geomorfologicky výraznější je pouze tzv. Dlouhá mez, což je linie zlomu táhnoucí se po západní hranici území, kde došlo k výraznějšímu vyzvednutí území nad okolní nížinu. Takto vzniklý hřbet se pak plynule zvedá od severozápadu k jihovýchodu, kde pak dosahuje svých nejvyšších nadmořských výšek - Krkanka 572 m n.m., kde na ní navazuje vyšší celek Sečská vrchovina. Naproti tomu východní část pahorkatiny vcelku plynule a dlouze klesá do okolní nížiny, což je i důvod proč převážná většina, pouze drobných potoků, na kterých je však vybudováno mnoho rybníků, z pahorkatiny stéká severovýchodním směrem přímo do řeky Labe.

     Z pohledu vegetace jsou zajímavé vcelku rozsáhlé hospodářské lesy v hřbetních partiích, které mají měnící se charakter. Zatímco v nižších polohách a na západní straně hřbetu převažují rozsáhlé doubravy s dubem zimním (Quercus petraea) s výrazným zastoupením borovice lesní (Pinus sylvestris), více hlouběji do lesního porostu na východ a výše se pak objevují i vysazené smrčiny, místy i malé bučiny, také však často s výrazným zastoupením borovice, která je v celé oblasti důležitým pěstovaným druhem. Jistě za zajímavost stojí zdejší hojný výskyt jmelí bílého borovicovéhé (Viscum album ssp. austriacum), které zde můžeme pozorovat i na zcela mladých a nízkých stromcích. Obdobně na místech s hojným výskytem dubů je zase možné pozorovat i příbuzný ochmet evropský (Loranthus europaeus). Tyto lesní porosty se různě prolínají, čímž vzniká vcelku pestrá druhová struktura lesa, k čemuž jistě přispívá kromě běžných místních příměsných druhů (modříny, břízy, osiky aj.) i místy hojnější výsadba některých nepůvodních dřevin jako jsou - borovice vejmutovka (Pinus strobus), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), z listnatých pak kaštanovník setý (Castanea sativa) a dub červený (Quercus rubra). Teplé jihozápadní svahy jsou často využity k výsadbě třešňových sadů. Mimo zalesněných oblastí se pak rozkládají louky a pole v blízkosti lidských sídel, které patří do oblasti s celoročně teplejším klimatem.Fyt69a - Železné hory: Železnohorské podhůří

Chvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatina
Chvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatina
Chvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatina
Chvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatina
Chvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatina
Chvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatinaChvaletická pahorkatina


Pokračování článku na dalších stranách: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!