Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Botanické putování střední Evropou

     Úprava hlavní koncepce aplikace vyvolala strukturální modifikaci kódu a vynutila si vznik dalších podpůrných teoretických i praktických modulů. Za hlavní linku v aplikaci byla nově zvolena úroveň biotopu, neboť tato úroveň, dle mého názoru, dokáže nejlépe popsat jak běžnému návštěvníku přírody tak i oborově zaměřenému specialistovi známá a snadněji pochopitelná přírodní prostředí v rámci širokého geografického prostoru. V současnosti v celé EU probíhá (a to i u bývalých států východního bloku již více než 10 let) intenzívní práce mapující biotopy strukturálně v rámci jednotlivých zemí (pod společnými pravidly Natura 2000), proto právě dnes lze relativně snadněji než tomu bylo dříve porovnávat i porozumět biotopům v rámci širšího území než je jeden stát (bohužel i bohudík i dnes přes sjednocující se kritéria si však každá země razí ještě svůj specifický národní pohled na věc, proto se musí mnohé stále srovnávat na odlišných úrovních - věci to však nakonec možná i pomahá, jen je třeba stejné věci stejně pojmenovávat) - však to co je extrémně vzácné v jedné zemi, může být jinde běžné a právě od tamtud je třeba získávat relevantní informace, které velmi dobře poslouží k porovnání s biotopy v zemi s nižší pokryvností apod. (v aplikaci byla tato mez posunuta až na úroveň střední Evropy - tedy území států Česko, Slovensko, Německo, Polsko, Madarsko, Rakousko a Švýcarsko, kde je různorodost biotopů v rámci celé Evropy neskutečně pestrá pod vlivem různých na sebe navazujících často zcela odlišných prostředí - moře, nížiny, vrchoviny, velehory, oceanické i kontinentální klima apod.). Na druhou stranu (směrem ke struktuře) lze pak biotop sledovat až do nejmenších detailů, tedy přes cenologii až k jednotlivým taxonům různých skupin. Podmínky existující na biotopu jako celku pak lze přenášet na nižší jednotky a tím lze lépe pochopit proč ty, které taxony se vyskytují s těmi ostatními a proč a jak vznikají nové antropické biotopy s těmi a ne zrovna jinými taxony, popř. proč některé ubývají a zda-li by tomu šlo nějak zabránit provedením změn v péči a mnohé jiné. Modul sledující vztahy taxonů k popsaným biotopům tedy nyní v aplikaci patří k jedněm z největších, aktuálně v prvním půlroku své existence obsahuje na 20.900 taxon/biotopových kombinací (nejvíce z území Německa, Česka, ale i ostatních středoevropských zemí tak, aby byly zastoupeny biotopy co nejvíce typů, tato hodnota je však samozřejmě jen dílčí k datům známým (navíc mnoho dat stále neustále vzniká), takže bude do budoucna jistě mnohokrát aktualizována). Informace o biotopech pak byla interakcí vložena k jednotlivým kartám taxonů v herbáři, kde poslouží k přesnějšímu pochopení a vymezení stanovišť toho kterého taxonu. Přístup k biotopům jako celku je pak umožněn v části Fytogeografie - Biotopy.

      Jakýkoli obor lidské činnosti nelze pochopit a orientovat se v něm bez znalostí oborové terminologie. V rámci nové koncepce tedy do aplikace přidávám několik nových teoretických modulů, které si kladou za cíl podpořit lepší (interaktivní) přístup k presentovaným datům. Modul terminologický slovníček, soustřeďuje botanickou terminologii formou otevřeného PHP dokumentu, což znamená kromě přímého využití do presentovaných textů (interakce) i to, že jednotlivá hesla se budou upravovat (aktualizovat) v plné síle PHP programování, tedy za využití všech používaných nástrojů a formátů a tím se rozšíří samotný obsah hesel, tedy textová data budou například doplněna grafickými daty s příklady, což je cílem tohoto modulu a povede to k přesnějšímu, avšak zároveň i rychlému pochopení problematiky (přímo u objektu). Aktuálně je ve slovníčku vysvětlena základní terminologie, která bude zcela updatována doplňujícími a zpřesňujícími či lépe graficky vysvětlujícími daty. Taktéž budou vytvořeny interakce do aplikace i v rámci samotného slovníčku. Dalším teoretickým modulem je pak determinační klíč, který přímo využije terminologie k pomoci při identifikaci taxonů. Primárně celý determinační klíč bude zatím veřejně nepřístupný do doby celkové kompletace, poté se zveřejní v části aplikace - Informace a registry. Avšak na úrovni herbáře, u jednotlivých taxonů, jsou již nyní zpřístupněny sekundární vstupy na úroveň nižších taxonů, které je již možné u doplněných položek využívat. Tyto dva základní teoretické moduly se pokusí vnést do aplikace větší řád, budou ve větší míře eliminovat možné nepřesnosti, popř. i chyby, ke kterým může docházet při zpracování zejména rozsáhlejších a složitějších celků. Zároveň pak cítím potřebu podpořit teoretickou část aplikace, neboť nelze automaticky předpokládat, že mnohá terminologie či determinační postupy a znaky jsou všeobecně známé, zejména dnes v době velkých rozsahů informací a častých specializací jen na užší segmenty oboru. Na druhou stranu lze těchto specializací dobře využít k lepšímu pochopení celku. Toto jsou hlavní moduly, které byly v minulém roce do aplikace vloženy na mnohých dalších včetně již existujících se pak dále pracuje, aby přispěly k větší ucelenosti aplikace. Dalším důležitým krokem pak bude i zpřehlednění celé aplikace, což již nyní vnímám za potřebné a co si nakonec rozsah zveřejňovaných dat sám vynucuje, neboť sebe více zpracovaných dat není k užitku, pokud neexistuje snadný a logický přístup k nim.

      Aktuální statistika: Do herbáře bylo v minulém roce přidáno přes 1.000 nových taxonů, týká se zejména aktualizace souboru českých mechorostů (Bryophyta). Mechorosty jsou všeobecně velmi důležitou indikační skupinou pro posuzování a sledování stavu biotopů. Trend do budoucna pak bude doplnění taxonů celého středoevropského regionu v návaznosti na aktualizace biotopů. Aktuálně tedy herbář obsahuje 5.892 taxonů. Fotografií je v aplikaci aktuálně 8.658, tj. za poslední rok bylo přidáno 1.388 ks. Z toho 5.446 fotografií obsahuje foto taxonů, 3.212 fotografií s tematikou krajiny a biotopů.

V Otradově 28.února 2017

Petr NEKVINDA
autor aplikace Botanika střední Evropy
e-mail: svon@svon.cz
Použité zdroje Statistika


Autor webu flora.svon.cz podporuje:

Podporuji Českou republiku. Podporuji Evropskou unii. Podporuji spojenectví NATO. Vlajka pro Tibet.

OBSAH:

1.Slovo na úvod
1.1Stav v roce 2011
1.2Stav v roce 2012
1.3Stav v roce 2013
1.4Stav v roce 2014
1.5Stav v roce 2015
2.Verze 2.0
2.1Stav v roce 2016
2.2Stav v roce 2017


 
 

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!