Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Literatura, jiné zdroje a další vymezení autorských práv

Reference, citace - mnohé předlohy a zdroje použitých informací jsou přímo citované u konkrétních položek (lokality, botanické taxony aj.), některé další jsou pak uvedeny níže.

Houby (Fungi) pro ČR Antonín V. (2006): Encyklopedie hub a lišejníků; Hagara L., Antonín V., Baier J. (2012): Velký atlas hub; Šutara J., Mikšík M., Janda V. (2009): Hřibovité houby; Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy

Lišejníky (Lichen) pro ČR Liška J., Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1); pro Polsko Fałtynowicz, W. (2003): THE LICHENS, LICHENICOLOUS AND ALLIED FUNGI OF POLAND; pro Německo Wirth V. a spol. (2011): Checklist of lichens and lichenicolous fungi in Germany

Mechorosty (Bryophyta) podle Kučera J., Váňa J.: Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005).
Köckinger H., Schröck C., Krisai, R. und Zechmeister H.G. (2016): Checkliste der Moose Österreichs, Universität, Wien.
NISM (2017): Online-Atlas der Schweizer Moose, Institut für Systematische Botanik, Universität Zürich.
Söderström L., Hagborg A., von Konrat M., Bartholomew-Began S., Bell D., Briscoe L., Brown E., Cargill D.C., Costa D.P., Crandall-Stotler B.J., Cooper E.D., Dauphin G., Engel J.J., Feldberg K., Glenny D., Gradstein S.R., He X., Heinrichs J., Hentschel J., Ilkiu-Borges A.L., Katagiri T., Konstantinova N.A., Larraín J., Long D.G., Nebel M., Pócs T., Felisa Puche F., Reiner-Drehwald E., Renner M.A.M., Sass-Gyarmati A., Schäfer-Verwimp A., Moragues J.G.S., Stotler R.E., Sukkharak P., Thiers B.M., Uribe J., Váňa J., Villarreal J.C., Wigginton M., Zhang L., Zhu R.-L. (2015): World checklist of hornworts and liverworts. PhytoKeys 59: 1–828. doi: 10.3897/phytokeys.59.6261

Fotografie - pokud u fotografie není žádné autorské označení je autorem Petr Nekvinda, v případě jiného autorství je pak v kulatých závorkách u popisu k fotografii uvedena zkratka autora, pokud autor nechce být zveřejněn jménem, je toto jeho právo respektováno a jeho autorská zkratka pak není dále v prostoru popisujícím autorská práva upřesňována, avšak i tak je jeho autorské právo plně respektováno. Veškeré fotografie bez autorské značky lze využívat k nekomerčním účelům.

- seznam autorských značek: autorem všech dosud publikovaných fotografií v aplikaci je Petr Nekvinda (ROOT), autor aplikace

Lokalitní informace - pro identifikaci, popis a získávání historických zdrojů velké části z lokalit netřeskovců na území ČR byla využita data z Databanky flóry České republiky, resp. České národní fytocenologické databáze, kterou spravuje Centrum pro výzkum biodiverzity v BÚ AV ČR, http://florabase.cz/databanka/, tato data byla roztříděna, seskupena a připravena do formátu použitelného v aplikaci Botanické putování střední Evropou.

Fytochoriony ČR - Grulich Vít: Květena České republiky (studijní materiál) - informace o fytochorionech ČR jako nosná konstrukce, která je v Aplikaci dále rozšířena a ze které se rozvíjí další odkazy do souvisejících databází; Hrouda L.D.: Květena střední Evropy (studijní materiál)

Fytochoriony SR - Hrouda L.D.: Květena Slovenska (studijní materiál)

Fytogeografické mapy - byly využity pro ČR bitmapové hranice území a vodní toky z Portálu veřejné správy http://geoportal.cenia.cz, který je vytvořil ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR (vydal CENIA, ČSÚ, ARCDATA, BÚ AV ČR), obsah map pak vychází z díla Slavík B.: Květena ČSR I. Academia, Praha 1987, výše uvedené bitmapové struktury byly pro ilustrační účely dokresleny pro požadovaný formát a doplněny novými bitmapovými elementy (plocha, popisy míst, očíslováním fytochorionů, lokalitními značkami). Takto nově vzniklé obecné ilustrační výňatky map, respektují veškerá, výše citovaná, autorská práva a jsou použita tak, aby byla pro účel využití v souladu s §31 odst.1 písm.a)c) zákona 121/2000 Sb..

Pro Slovensko byla fytogeografická data obdobně zpracována jako v ČR, zdrojem byla data od Futák J., 1984: Fytogeografické členenie Slovenska. - In: Bertová L. [ed.], Flóra Slovenska IV/1. Veda, Bratislava, p. 418 - 420.

Pro Polsko byla fytogeografická data obdobně zpracována jako v ČR, zdrojem byla data od Jan Marek Matuszkiewicz, Regionalizacja geobotaniczna Polski (IGiPZ PAN, Warszawa, 2008)

Stupeň ohrožení - Holub J. & Procházka Fr. (Preslia, Praha 2000): Red list of the flora of the Czech Republic (state in the year 2000) - převzat statut ohrožení druhů.


Biotopy a přírodní stanoviště:

Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Filippov P., Grulich V., Guth J. a kol. (2008): Příručka hodnocení biotopů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Plíva K. (1987): Typologický klasifikační systém ÚHÚL. ÚHÚL, Brandýs n. L..
Viewegh J. (2003): Klasifikace lesních rostlinných společenstev: (se zaměřením na Typologický systém ÚHÚL). Česká zemědělská univerzita, Praha.
Stanová V., Valachovič M. (eds) (2002): Katalóg Biotopov Slovenska. DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava.
Jarolímek I. & Šibík J. (eds) (2008): Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Veda, Bratislava.
David S., Kalivoda H., Kalivodová E., Šteffek J. a kol. (2007): Xerotermné biotopy Slovenska. BIOSFÉRA, Bratislava.
Borhidi, Attila (2003): Magyarország növénytársulásai, Akadémiai Kiadó, Budapest.
Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI, Vácrátót.
Mróz W. (red.) (2010): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.
Mróz W. (red.) (2012): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.
Mróz W. (red.) (2012): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.
Mróz W. (red.) (2015): Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa.
Ellmauer Th., Essl Fr. (2005): Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des Erhaltungszustandes
    der Natura 2000-Schutzgüter, Band 3: Lebensraumtypen des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Wien.
Bundesamt für Naturschutz (2013): Nationaler Bericht nach Art. 17 FFH-Richtlinie in Deutschland, Teil Lebensraumtypen (Annex D), Bonn.

Vegetace:

European Vegetation Survey (1991-present) online: » odkaz
Mucina L. et al. (2016): Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities, IAVS
Pracovní skupina pro výzkum vegetace, Masarykova univerzita BRNO (2005-present) online: » odkaz
Chytrý M. et al. (2007, 2nd 2010): Vegetace České republiky 1 Travinná a keříčková vegetace, Academia PRAHA.
Chytrý M. et al. (2009): Vegetace České republiky 2 Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia PRAHA.
Chytrý M. et al. (2011): Vegetace České republiky 3 Vodní a mokřadní vegetace, Academia PRAHA.
Chytrý M. et al. (2013): Vegetace České republiky 4 Lesní a křovinná vegetace, Academia PRAHA.

Klíče a květeny rostlin:

- POLÍVKA Fr. (Promberger, Olomouc, 1900-1904): Názorná květena zemí koruny české I.-IV.
- DOMIN K., PODPĚRA J. (Promberger, Olomouc, 1928): Klíč k úplné květeně republiky Československé, 2.vyd.
- DOSTÁL J. (Československá botanická společnost, Praha, 1950): Květena ČSR a ilustrovaný klíč k určení všech cevnatých rostlin, 1.vyd.
- DOSTÁL J. (nakladatelství ČSAV, 1958): Klíč k úplné květeně ČSR, 2.vyd.
- MARTINOVSKÝ J. a kol. (Státní zemědělské nakladatelství, 1959): Naše rostliny klíč k určování, 1.vyd.
- FAUSTUS L., POLÍVKA F. (SPN, Praha, 1975): Botanický klíč: Klíč k určování 1000 nejdůležitějších cévnatých rostlin, 20.vyd. (v SPN 1.vyd.)
- FUTÁK J. et al. (Slovenská akademie vied, Bratislava, 1966-2012): Flóra Slovenska I.-X.
- DOSTÁL J. (Academia, Praha, 1989): Nová květena ČSSR 1.-2.
- HEJNÝ S., SLAVÍK B. et al. (Academia, Praha, 1988-2010): Květena České republiky 1.-8.
- KUBÁT K. et al. (Academia, Praha, 2010): Klíč ke květeně České republiky, 1.vyd. (dotisk 2010)
- AESCHIMANN D. et al. (Haupt, Berne, 2004): Flora alpina 1.-3.

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!