Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Skály a skalnatá území ve střední Evropě     Verze 1.1 z 13/10/2017Stránkování: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana (2/4)

Obsah | Hercynská pohoří

12/10/2017
Vrchy, Kablaně (balvany, horninové výchozy a skály přípotočních údolí)
Skutečská pahorkatina, Železné hory, Českomoravská vrchovina cca 485-550 m n.m. - štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin v bukovém vegetačním stupni

030 skalní výchoz granitoidní horniny v jednostranném zářezu Kamenické vody (protější strana je otevřená do luk a polí)
Vrchy, Kablaně

027 skála je přistíněna lesním porostem, proto je holá nebo jen s chudou jednotvárnou vegetací
Vrchy, Kablaně

039 dominantní vegetací jsou zde mechy podporované jednak vodou stékající za deště po skále, tak i zvýšenou vlhkostí poskytující vodním tokem pod skálou
Vrchy, Kablaně

057 z dřevin na skalnatém podloží roste javor (Acer pseudoplatanus), jilm (Ulmus glabra) a lípa (Tilia cordata)
Vrchy, Kablaně

067 jilm (Ulmus glabra) na podzim
Vrchy, Kablaně

047 mechy zastupují nejběžnější druhy otevřených až polostinných stanovišť jako je baňatka (Brachythecium rutabulum)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

081 na svazích i temenech okolních pahorků a vrchů nacházíme granitoidní horniny ve formě balvanů (v zástinu suššího lesa i bez vegetace)
Vrchy, Kablaně

110 nebo jen se sporým mechovým porostem
Vrchy, Kablaně

111 na kamenech granitoidů na prosvětleném okraji lesa můžeme nalézt těhovec (Hedwigia ciliata)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

115 nebo rokyt (Hypnum cupressiforme)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

145 dnes již v oblasti vzácný přirozeně atypicky vztyčený velký plochý balvan
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

117 výchoz metagranodioritu odkrytý ve staré lomové jámě (výchozy pevných hornin vždy poutaly pozornost člověka)
Vrchy, Kablaně

118 mechy časem pokryjí jak přirozené tak i uměle člověkem vytvořené skalní výchozy
(samotná skála/kámen vytváří pro mechorosty specifický biotop, který je odlišný od okolní volné lesní půdy)
Vrchy, Kablaně

120 v dávné minulosti drobným jámovým lomem odkryté výchozy metagranodioritu poličského krystalinika
Vrchy, Kablaně

126 skály a kameny hojně porostlé rokytem (Hypnum cupressiforme)
Vrchy, Kablaně

132 v lesních územích se v blízkosti skal (na kamenitých půdách) začínají častěji objevovat i kapradiny jako kapraď (Dryopteris filix-mas)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

105 a běžný lesní druh papradka (Athyrium filix-femina)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  
zatímco výše představená štěrbinová skalní vegetace, do kraje otevřených Vrchů, obsahuje pouze nejběžnější monotonní vegetaci několika druhů běžných mechů a jen pár základních druhů kapradin, tak druhá srovnávací lokalita v této oblasti - inverzní (zavřené, do podloží hluboce zaříznuté) potoční údolí Kablaně, uchovává mnohem pestřejší a různorodější (typickou) podobu této specifické vegetace

149 v údolí Kablaně se vyskytuje mnoho forem skalních výchozů, jsou to na zalesněných svazích nepohyblivé sutě
Vrchy, Kablaně

161 skalní výchozy granitoidních hornin
Vrchy, Kablaně

185 skalní útvary většího rozsahu v zastíněných partiích lesa
Vrchy, Kablaně

310 i skalní útvary většího rozsahu osluněné (v horních partiích korun lesa)
Vrchy, Kablaně

151,153 na zastíněných skalách zde rostou další druhy mechů, jako lesní druh ploník (Polytrichastrum formosum)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  
Vrchy, Kablaně

157 hojný je zde rokyt (Hypnum cupressiforme)
Vrchy, Kablaně

162,166 objevují se přímo na skály vázané kapradiny, jako kapraď (Dryopteris dilatata)
Vrchy, Kablaně
Vrchy, Kablaně

169 či osladič (Polypodium vulgare)
Vrchy, Kablaně

193 na větších skalách se tu rozvíjí štěrbinová vegetace silikátových skal asociace Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris
Vrchy, Kablaně

196 mechem porůstající svislé skály granitoidní horniny
Vrchy, Kablaně

215 mechy porostlé nepohyblivé sutě
Vrchy, Kablaně

219,225 na vlhčích skalách přistupují měříky, zde meřík (Plagiomnium affine)
Vrchy, Kablaně
Vrchy, Kablaně

228 velmi specifickým prostředím jsou pak skály a balvany v toku říčky Krounky, kde je celoročně vysoká vlhkost
Vrchy, Kablaně

390 velké kameny v toku porůstají bohatě běžné druhy mechů
Vrchy, Kablaně

396 v samotném údolí je pak i několik drobných přítoků, kde jsou velmi specifické mikroklimatické podmínky a i druhová skladba mechů a játrovek je mnohem pestřejší
Vrchy, Kablaně

402 měřík (Plagiomnium undulatum) doprovází často zdejší lesní potůčky
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

405 podobně i zpeřenka tamaryšková (Thuidium tamariscinum)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

234 zcela jiná situace je pak při výstupu do exponovaných skal, nejdříve na svazích opět četné volné kameny s běžnými lesními druhy mechů
Vrchy, Kablaně

237 vrchní partie skal i v lese jsou již více osluněné, půda nad temenem je jen mělká, kyselá s přítomností vřesu (Calluna vulgaris) a plavuní (Lycopodium clavatum)
Vrchy, Kablaně

241 na více osluněných skalách rostou pro tato místa typické mechy, ve větší míře začínají přistupovat i četné lišejníky
Vrchy, Kablaně

242 typickým mechorostem osluněných kyselých a suchých skal je ploník (Polytrichum piliferum)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

249 kyselý podklad preferuje i dvouhrotec (Dicranum scoparium)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

269 na mělké kyselé půdě skal početně travník Schreberův (Pleurozium schreberi)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

272 ze vzácněji se v oblasti vyskytujících lišejníků dutohlávka rozsochatá (Cladonia furcata), osídluje mechem porostlé mělké půdy na temeni skal
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

303 ze vzácných lišejníků lze v polozákrytu vrcholových skal nalézt stužkovec prašný (Ramalina pollinaria)
Vrchy, Kablaně Vrchy, Kablaně 
stav: vlhký podzim 12/10/2017 
 
  

283 vrcholové skály hostí početněji flóru litofytních lišejníků silikátových skal jako např. terčovky (Xanthoparmelia conspersa, v horní části uprostřed
či Melanelixia fuliginosa, hnědé, menší) aj.
Vrchy, Kablaně

327 z dalších typických druhů terčovka (Parmelia saxatilis)
Vrchy, Kablaně

324 nebo drobnovýtruska (Acarospora fuscata)
Vrchy, Kablaně

351(359,357,342,353) a na závěr několik skalních útvarů v oblasti inverzního údolí Kablaně
Vrchy, Kablaně Vrchy, KablaněVrchy, Kablaně
stav: vlhký podzim 12/10/2017stav: vlhký podzim 12/10/2017
Vrchy, KablaněVrchy, Kablaně
stav: vlhký podzim 12/10/2017stav: vlhký podzim 12/10/2017Pokračování článku na dalších stranách: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!