Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Přesýchavé dubové lesy na bazických horninách
» 1. dubový vegetační stupeň

101 Extrémní vápencové doubravy CoQ, CoQ pub
slovensky: Extrémne vápencové dúbravy

Charakteristika souboru lesních typů:

     Extrémní vápencové doubravy jsou převážně rozšířené v dubovém vegetačním stupni (150-400 m n.m.). Jsou tvořeny teplomilnými kalcifilními lesy typu skalních lesostepí, které jsou přizpůsobeny semiaridnímu klimatu (nízké srážky, vysoká průměrná roční teplota). Tyto lesy rostou na minerálně bohatém podloží, které tvoří vápence, dolomity, čediče, andezity, vápnité pískovce, jílovce, vápnité jíly apod.. Extrémní vápencové doubravy porůstají extrémní formy reliéfu, jako jsou hřbety, hřebeny, prudké a vypuklé svahy s převážně jižní orientací. Půdy zde jsou mělké, skeletové až kamenité, v letním období hluboko vysychají. Lesní porost je vlivem specifických stanovištních podmínek značně limitovaný. Výskyt na Slovensku tvoří severní hranici rozšíření proto jsou zdejší porosty vystaveny mírnějším aridním podmínkám, než-li obdobné porosty jižněji v Panonské oblasti Maďarska. Tento typ lesa patří mezi reliktní lesy, kde se pod vlivem limitujících stanovištních podmínek udržela vzácná refugia stepní a lesostepní flóry a fauny od poslední doby ledové. Současný stav na Slovensku je již jen fragmentální. Mnohá stanoviště byla zničena nebo převedena na vinohrady, sady nebo pastviny či výrazně přeměněna (např. výsadbou borovice černé (Pinus nigra).

Rozlišované lesní typy:

Corneto - Quercetum
1601 Skalné sutinové stepi

Corneto – Quercetum pubescentosum
1602 Drieňová dúbrava s dubom plstnatýmPopis

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!