Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Dubo-bukový lesní vegetační stupeň
» řada: obohacená vodou (lužní)

3L jasanová olšina Fraxineto-Alnetum alluviale

Charakteristika souboru lesních typů:

     Jasanové olšiny se vyskytují v pahorkatinách a nižších vrchovinách. Nejčastěji vytváří úzké pásy vegetace v potočních aluviích a okolo pramenišť. Tato místa jsou přímo ovlivňována mírně pohyblivou okysličenou vodou, která zásobuje půdu větším obsahem živin. Půdy potočních aluvií jsou písčité až hlinité, v oblasti pramenišť mohou být i více jílovité, většinou jsou dobře provzdušněné. Půdy jsou glejové až pseudoglejové různých typů v závislosti na vzdálenosti od vodního toku nebo úrovně hladiny spodní vody k povrchu.

Rozlišované lesní typy:

(1) potoční (Chaerophyllum hirsutum + Carex remota + Stellaria nemorum)
- potoční typ jasanových olšin na náplavech podél vodotečí
- nadmořská výška: 200 - 640 m n.m.
- bylinné patro: vysoká, stálá, patrová pokryvnost (75-100%) s převahou vysokých bylin
- PLO:

Původní hlavní dřevinyDominantní a stálé druhy
Alnus glutinosa (7)
Fraxinus excelsior (3)
Aegopodium podagraria 
Carex remota 
Circaea lutetiana 
Deschampsia cespitosa 
Filipendula ulmaria 
Galeobdolon luteum s.l.
Geum urbanum 
Chaerophyllum hirsutum 
Lysimachia vulgaris 
Petasites albus 
Stachys sylvatica 
Stellaria nemorum 
Urtica dioica 
Ostatní doprovodné druhy
Abies alba 
Acer platanoides 
Picea abies 
Quercus robur 
Ulmus minor 
Ajuga reptans 
Athyrium filix-femina 
Brachypodium sylvaticum 
Caltha palustris 
Cardamine amara 
Carex brizoides 
Carex sylvatica 
Crepis paludosa 
Festuca gigantea 
Myosotis palustris 
Oxalis acetosella 
Plagiomnium undulatum (B)
Ranunculus repens 
Rubus fruticosus agg.
Senecio ovatus 

(2) prameništní (Cardamine amara + Chrysosplenium alternifolium)
- prameništní typ zbahnělých nebo zamokřených jasanových olšin
- nadmořská výška: 270 - 600 m n.m.
- bylinné patro: velmi vysoká pokryvnost (90-100%) s převahou bylin
- PLO:

Původní hlavní dřevinyDominantní a stálé druhy
Ostatní doprovodné druhy

(3) trsnatá (Deschampsia caespitosa)
- trsnatý typ jasanových olšin na trvale zamokřených sníženinách, těžších náplavech
- nadmořská výška: 280 - 600 m n.m.
- bylinné patro: vysoká, patrovitá pokryvnost (100%), především travin
- PLO:

Původní hlavní dřevinyDominantní a stálé druhy
Ostatní doprovodné druhy

(4) měsíčnicová (Lunaria rediviva)
- měsíčnicový typ jasanových olšin na náplavech
- nadmořská výška: 280 - 350 m n.m.
- bylinné patro: velmi vysoká pokryvnost (100%), především bylin
- PLO:

Původní hlavní dřevinyDominantní a stálé druhy
Ostatní doprovodné druhy
Potoční olšina, les Hesiny, Otradov (3L1, Fyt69b, 06/2017).
Potoční olšina, les Hesiny, Otradov (3L1, Fyt69b, 06/2017).

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!